බස්න???හිර පළ???ත් කළමණ???කරණ සංවර්ධන පුහුණු ඒකකය

බස්න???හිර පළ???ත් කළමන???කරණ සංවර්ධන පුහුණු ඒකකය බස්න???හිර පළ???ත් ර???ජ්???ය සේවයේ නියුතු නිලධ???රීන්ගේ ද???නුම, කුසලත??? හ??? ආකල්ප වර්ධනය කිරීම උදෙස??? ක්???රිය???ත්මක වන ප්???රධ???නතම ආයතනය වේ.

ර???ජ්???ය පරිප???ලන චක්???රලේඛ 12/90 අනුව පිහිටුව??? ඇති, ර???ජ්???ය පරිප???ලන චක්???රලේඛ 14/90 හ??? 10/2001 අනුව ව???ඩි දියුණු වූ බස්න???හිර පළ???ත් කළමන???කරණ සංවර්ධන පුහුණු ඒකකය ප්???රධ???න ලේකම් ක???ර්ය???ලයේ ස්ථ???පනය කොට ඇත. වසරකට පුහුණු ව???ඩසටහන් 150කට ව???ඩි සංඛ???වක් පවත්වමින් නිලධ???රීන් 5000කට ව???ඩි පිරිසකට පුහුණුව ලබ??? දෙන මෙම ඒකකය වසරින් වසර විවිධ වූ නව පුහුණු ව???ඩසටහන් හදුන්ව??? දෙමින් බස්න???හිර පළ???ත් ර???ජ්???ය සේවයේ නියුතු ක???ර්ය මණ්ඩලයෙහි සේවය වඩ???ත් ක???ර්යක්ෂමව හ??? ඵලද???යීව සිදු කිරීමට අව???්???ය මග පෙන්වීම සඳහ??? ක???පවී සිටින්නෙමු.

අපගේ ක???ර්යයන්

  • සියළුම ක???ර්ය මණ්ඩලයන් සඳහ??? පුහුණු අව???්???යත???වන් හදුන???ගෙක ව???ඩසටහන් ස???කසීම හ??? ප???ව???ත්වීම.
  • තොරතුරු ත???ක්ෂණ ද???නුම ලබ??? දීම සඳහ??? තොරතුරු ත???ක්ෂණ ආයතන වෙත යොමු වන නිලධ???රීන් සඳහ??? ප???්???රතිප???දන ලබ??? දීම.
  • භ???ෂ??? ප???්???රවීණත???වය සඳහ??? මූල්???ය පහසුකම් ස???ලසීම.
  • බස්න???හිර පළ???ත් කළමන???කරණ සංවර්ධන පුහුණු ඒකකය මගින් ආවරණය නොවන අත්???යව???්???ය පුහුණු ව???ඩසටහන් සඳහ??? බ???හිර ආයතනයන්ට යොමුවන නිලධ???රීන්ට ප???්???රතිප???දන ලබ??? දීම
  • ඩිප්ල???ම???, ප???්ච???ත් උප???ධි සඳහ??? ප???්???රතිප???දන ලබ??? දීම
  • අම???ත්???ය???ං???, දෙප???ර්තමේන්තු සඳහ??? වි???ේෂ පුහුණු ව???ඩසටහන් සඳහ??? ප???්???රතිප???දන නිකුත් කිරීම
  • විදේ??? ???ිෂ්???යත්ව සඳහ??? පහසුකම් ස???පයීම.

ම???නව සම්පත් සංවර්ධන හ??? කළමන???කරණ පුහුණු ආයතනය