மேல் மாகாண தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழிநுட்ப சேவையின் 3ம் வகுப்பு தரம் III இற்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான திறந்த போட்டிப் பரீட்சை 2018