2009.07.01 முதல் 2020.11.18 அன்று கெளரவ ஆளுநரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மேல் மாகாண சபை பொதுச் சேவையின் தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழிநுட்ப சேவையின் சேவைக் கட்டமைப்பில் இணைப்பதற்கான விண்ணப்பங்களை கோருதல்

JICA அறிவு இணை உருவாக்கத் திட்டம்: சுகாதார அமைப்புகள் மேலாண்மை – தலைமைத்துவம் மற்றும் நிர்வாகம்

கல்வி, கலாசார மற்றும் கலை அலுவல்கள், விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் அமைச்சின் கீழ் இயங்கும் கல்வித் திணைக்களத்தில் வெற்றிடமாக உள்ள மேலதிக மாகாண கல்விப் பணிப்பாளர் (கல்வி நிர்வாகம்) பதவிக்கு இலங்கை கல்வி நிர்வாக சேவையின் தரம் I இன் அதிகாரிகளிடமிருந்து விண்ணப்பங்களை அழைத்தல். மேல் மாகாண விவகாரங்கள் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம்

வளரும் நாடுகளுக்கான தாய்வழி சுகாதார தொழில்நுட்பம் குறித்த பயிற்சி வகுப்பு