மேல்மாகாணத்தில் கல்வி, கலாச்சாரம் மற்றும் கலை, விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் விவகாரம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சின் கீழ் உள்ள வெற்றிடங்களுக்கு இலங்கை கல்வி நிர்வாக சேவையின் தரம் II/III அதிகாரிகளிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

மேல் மாகாண அரச சேவை உத்தியோகத்தர்களை ஏனைய பதவிகளுக்கு நிரந்தரமாக விடுவித்தல்

இலங்கைக்கான சுற்றுலா மேலாண்மை குறித்த கருத்தரங்கு

ITEC ஸ்காலர்ஷிப் திட்டம் 2023 இன் கீழ் பயிற்சி இடங்கள் – குறுகிய கால மற்றும் ஆன்லைன்

மேல் மாகாண கல்வி, கலாசார மற்றும் கலை அலுவல்கள், விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் விவகாரம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சின் கீழ் களனி வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர் பதவிக்கு இலங்கை கல்வி நிர்வாக சேவையின் தரம் I அதிகாரிகளிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் கோரல்