மேல் மாகாண மதிப்பீட்டு அதிகாரிகள் மற்றும் வரி அதிகாரிகளின் வருடாந்த இடமாற்றக் குழு தீர்மானங்கள் – 2024

மேல் மாகாண அபிவிருத்தி சேவை உத்தியோகத்தர் வருடாந்த இடமாற்றக் குழு தீர்மானங்கள் – 2024

மேல் மாகாண பொது சேவை ஓட்டுநர் சேவையின் வருடாந்த இடமாற்றக் குழு தீர்மானங்கள் – 2024

மேல் மாகாண பொது சேவை அலுவலக எழுத்தர் சேவையின் வருடாந்த இடமாற்றக் குழு தீர்மானங்கள் – 2024

மேல் மாகாண முகாமைத்துவ சேவை அதிகாரி வருடாந்த இடமாற்றக் குழு தீர்மானங்கள் – 2024

JICA அறிவு இணை உருவாக்கத் திட்டம் (நீண்ட கால திட்டமிடல்): GX க்கான மனித வள மேம்பாட்டுக்கான பரிந்துரைகளுக்கான அழைப்பு (JFY 2024)

ஜெனீவா பல்கலைக்கழகம் வழங்கும் ஐரோப்பிய மற்றும் சர்வதேச நிர்வாகத்தில் முதுகலை முதுகலை (MEIG திட்டம்) (2024-2025)

பல்நோக்கு மேம்பாட்டு உதவியாளர்களுக்கான நிரந்தர நியமனம் வழங்குவதற்கான முதற்கட்ட தகுதித் தேர்வுக்கான பொது நேர்காணலுக்கான அழைப்பு அறிவிப்பு – நான்காவது நிலை ( 2வது நாள்)

பல செயல்பாட்டு மேம்பாட்டு உதவியாளர்களுக்கு நிரந்தர நியமனம் வழங்குவது தொடர்பாக ஓட்டுநர்களுக்கான நடைமுறைத் தகுதித் தேர்வு நேர்காணலுக்கான அழைப்பு அறிவிப்பு – 2வது படி

கல்வி, கலாசாரம் மற்றும் கலை அலுவல்கள், விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் அமைச்சின் கீழ் இயங்கும் நாவலவில் உள்ள WP/Jaya/Janadhipathi பாலிகா வித்தியாலயத்தில் தற்போது வெற்றிடமாக உள்ள அதிபர் பதவிக்கு இலங்கை கல்வி நிர்வாக சேவையின் III/II பொதுப் பிரிவு அதிகாரிகளிடமிருந்து விண்ணப்பங்களை அழைத்தல். மேல் மாகாண விவகாரங்கள் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம்