மேல் மாகாண பொதுச் சேவையின் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சேவைகளில் உள்ள அதிகாரிகளின் வருடாந்த இடமாற்றங்கள் – 2024 – மீளாய்வுக் குழு தீர்மானங்களுக்கு எதிரான மேல்முறையீடுகள்

மேல் மாகாண பொதுச் சேவையின் ஒருங்கிணைந்த சேவைகளில் உள்ள அதிகாரிகளின் வருடாந்த இடமாற்றங்கள் – 2024 – தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்பட்டது

மாஸ்டர் ஆஃப் நகர்ப்புற நிர்வாகம் மற்றும் திட்டமிடல் – சியோல் பல்கலைக்கழகம், கொரியா

மேல் மாகாண ஓட்டுநர் சேவையில் வருடாந்த இடமாற்றங்கள் – 2024 – மீளாய்வுக் குழு தீர்மானங்களின் அறிவிப்பு

மேல் மாகாண அலுவலக ஊழியர் சேவையில் வருடாந்த இடமாற்றங்கள் – 2024 – மீளாய்வுக் குழு தீர்மானங்களின் அறிவிப்பு

மேல் மாகாண அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் வருடாந்த இடமாற்றங்கள் – 2024 – மீளாய்வுக் குழு தீர்மானங்களின் அறிவிப்பு

மேல் மாகாண முகாமைத்துவ சேவை உத்தியோகத்தர் வருடாந்த இடமாற்றங்கள் – 2024 – மீளாய்வுக் குழு தீர்மானங்களின் அறிவிப்பு

கல்வி, கலாசாரம் மற்றும் கலை அலுவல்கள், விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் அமைச்சின் கீழ் இயங்கும் நாவலவில் உள்ள WP/Jaya/Janadhipathi பாலிகா வித்தியாலயத்தில் தற்போது வெற்றிடமாக உள்ள அதிபர் பதவிக்கு இலங்கை கல்வி நிர்வாக சேவையின் III/II பொதுப் பிரிவு அதிகாரிகளிடமிருந்து விண்ணப்பங்களை அழைத்தல். மேல் மாகாண விவகாரங்கள் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம்

மேல் மாகாண வருவாய் சேவையில் மதிப்பீட்டு உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் வரி அதிகாரிகளின் வருடாந்த இடமாற்றங்கள் – மீளாய்வுக் குழு தீர்மானங்களின் அறிவிப்பு 2024