மேல் மாகாணத்தில் பயிற்சி முடித்த பட்டதாரிகளுக்கு நிரந்தர நியமனக் கடிதங்களை வழங்குதல் – 2022.02.09

மேல் மாகாண பயிற்சி பட்டதாரிகளின் கொடுப்பனவுகள் நிரந்தர நியமனங்கள் 2022.04.01 அன்று வழங்கப்படும்.