2016 இலக்கம் 12 கொண்ட தகவல் சட்டம் தொடர்பான அலுவலர்களது விபரம்

பெயர் தகவல் சட்டம் தொடர்பான பதவி அலுவலக தொலைபேசி
திரு. எல். ஏ. களுகாபுஆராச்சி
பிரதி பிரதம செயலாளர் (நிர்வாகம்)
மேன் முறையீட்டு அதிகாரி 011 209 2606
திருமதி ஆர். சி. இந்திகா
உதவி தலைமைச் செயலாளர் (தொழிலாளர்)
தகவல் அலுவலர் 011 209 2634
திரு. ஜே. சி. ஜெயலால்
நிர்வாக அதிகாரி (பணியாளர் மற்றும் பயிற்சி பிரிவு)
உதவி அலுவலர் 011 209 2635

தகவல் சட்ட மின்னஞ்சல்

informationptr@gmail.com