2016 இலக்கம் 12 கொண்ட தகவல் சட்டம் தொடர்பான அலுவலர்களது விபரம்

பெயர் தகவல் சட்டம் தொடர்பான பதவி அலுவலக தொலைபேசி
டபிள்யூ. டி. அது. திருமதி மானெல் மேன் முறையீட்டு அதிகாரி 011 209 2631
ஆர். சி. மிஸ் இந்திகா தகவல் அலுவலர் 011 209 2634
ஜே. சி. திரு ஜெயலால் உதவி அலுவலர் 011 209 2635

தகவல் சட்ட மின்னஞ்சல்

informationptr@gmail.com