அமைச்சு
1 பிரதான செயலாளர் அலுவலகம்
2 உள்ளூராட்சி, பொருளாதார ஊக்குவிப்பு, மின்சாரம் மற்றும் எரிசக்தி, சூழல் நடவடிக்கை, நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்பு மற்றும் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சு
3 கல்வி, கலை, கலாச்சார, விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் விவகார மற்றும் தகவல் தொழிநுட்ப அமைச்சு
4 விவசாய,காணி,நீர்ப்பாசன,மீன்பிடி, கால் நடை வளர்ப்பு மற்றும் சுகாதாரம் மற்றும் கமநல அமைச்சு
5 சுகாதார, சுதேச வைத்திய, சமூக நலன்புரி, நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்பு சேவைகள், மகளிர் விவகார மற்றும் சபை நடவடிக்கை அமைச்சு
6 வீதி, போக்குவரத்து, கூட்டுறவு அபிவிருத்தி மற்றும் வர்த்தக, வீடு மற்றும் நிர்மானம், தோட்ட உட்கட்டமைப்பு வசதிகள், கைத்தொழில் மற்றும் கிராமிய அபிவிருத்தி அமைச்சு