பல்நோக்கு மேம்பாட்டு உதவியாளர்களுக்கான நிரந்தர நியமனம் வழங்குவதற்கான முதற்கட்ட தகுதித் தேர்வுக்கான பொது நேர்காணலுக்கான அழைப்பு அறிவிப்பு – மூன்றாம் நிலை

JICA அறிவு இணை உருவாக்கத் திட்டங்கள் – 2023-09-08

சுற்றுச்சூழல் கொள்கையில் எதிர்கால உலகளாவிய தலைவர்களுக்கான மாஸ்டர்ஸ் திட்டம் (MGLEP) 2024-2025