மேல்மாகாண பயிற்சி பட்டதாரிகளுக்கு நிரந்தர நியமனக் கடிதங்களை வழங்குதல் – அடுத்த படிகள்

2022.04.01 அன்று நிரந்தர நியமனம் வழங்கப்படும் மேல் மாகாண பயிலுனர் பட்டதாரிகளின் பட்டியல்

மேல் மாகாண சபையின் பட்டதாரி பயிலுனர்களுக்கு நிரந்தர நியமனக் கடிதங்களை வழங்குதல் – 2022.01.20

நியமனம் செய்யப்பட்டவர்களின் பட்டியல், இடங்கள் மற்றும் சந்திப்பு நேரங்கள்

மேல் மாகாண சபையில் தற்போது பயிற்சி பெறாத பட்டதாரி பயிலுனர்களுக்கான நியமனக் கடிதங்கள் வழங்கும் திகதி எதிர்வரும் காலங்களில் அறிவிக்கப்படும்.

Appointment-List-2022-01-20