உள்ளடக்கிய ஊரக வளர்ச்சி குறித்த பட்டறை – 25 முதல் 27 ஜூலை 2022 வரை (ஆன்லைன்)

மேல் மாகாணத்தில் பயிற்சி முடித்த பட்டதாரிகளுக்கு நிரந்தர நியமனக் கடிதங்களை வழங்குதல் – 2022.06.27

SCP: நகரமயமாக்கல் அழுத்தங்களின் கீழ் கரையோர பல்லுயிர் மேலாண்மை – 18 முதல் 22 ஜூலை 2022 வரை (ஆன்லைன்)

மேல் மாகாண பொதுச் சேவையின் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களுக்கான நிரந்தர நியமனக் கடிதங்களை வழங்குவதற்கான கோப்புகளின் ரசீது – 2022.06.09

மேல் மாகாணத்தில் பயிற்சி முடித்த பட்டதாரிகளுக்கு நிரந்தர நியமனக் கடிதங்களை வழங்குதல் – 2022.06.06