செயிதி ஒன்றை அனுப்பவும்

6 + 2 = ?

பிரதான செயலாளர் அலுவலகம்

ஆளணி மற்றும் பயிற்சிப் பிரிவு

“ஷ்ராவஸ்தி மந்திரய”

இல.32, சேர் மார்க்கஸ் பெர்னாந்து மாவத்தை

கொழும்பு 07

+94-11-2683860, +94-11-2692612

தொலை நகல்: +94-11-2683860

achiefsecretary@gmail.com