செயிதி ஒன்றை அனுப்பவும்

0 + 6 = ?

பிரதான செயலாளர் அலுவலகம்

ஆளணி மற்றும் பயிற்சிப் பிரிவு

6வது தளம்,

இல: 204, டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை,

பத்தரமுல்ல.

+94-11-2092635, +94-11-2092632, +94-11-2092634, +94-11-2092631

தொலை நகல்: +94-11-2092647

achiefsecretary@gmail.com