பெயர் பதவி
திருமதி டபிள்யூ. டி. ஏ. மானெல் பிரதி பிரதான செயலாளர் (ஆளணி மற்றும் பயிற்சி)
திருமதி ஆர். சி. இந்திகா உதவிப் பிரதான செயலாளர் (ஆளணி)
உதவிப் பிரதான செயலாளர் (பயிற்சி)
திரு. ஜே.சி.ஜெயலால் நிர்வாக அதிகாரி