பெயர் பதவி
டபிள்யூ. டி. அது. திருமதி மானெல் பிரதி பிரதான செயலாளர் (ஆளணி மற்றும் பயிற்சி)
ஆர். சி. மிஸ் இந்திகா உதவிப் பிரதான செயலாளர் (ஆளணி)
பி. இ. கே. குரே செல்வி உதவிப் பிரதான செயலாளர் (பயிற்சி) (நடிப்பு)
ஜே. சி. திரு ஜெயலால் நிர்வாக அதிகாரி