எதிர்காலத்தில் நியமனங்கள் வழங்கப்படவுள்ள அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள்

பயிற்சி பட்டதாரிகளுக்கு மேல் மாகாண பொது சேவை அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் சேவையின் நிரந்தர நியமனக் கடிதங்களை வழங்குதல் – நான்காவது பெயர் பட்டியல் (2022-04-27)

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களின் நிரந்தர நியமனம் தொடர்பான பிரச்சினைகள் – 2022.05.04

மேல் மாகாணத்தில் பயிற்சி முடித்த பட்டதாரிகளுக்கு நிரந்தர நியமனக் கடிதங்களை வழங்குதல் – 2022.04.21