மேல் மாகாண அரச தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழிநுட்ப சேவையின் வகுப்பு 3 தரம் III இற்கு ஆட்சேர்ப்புச் செய்வதற்கான போட்டிப் பரீட்சை