உலகளாவிய மேம்பாட்டு முன்முயற்சியின் கீழ் பெல்ட் மற்றும் சாலை நாடுகளுக்கான உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் உற்பத்திக்குப் பிந்தைய இழப்பைக் குறைத்தல் குறித்த கருத்தரங்கு

மேல் மாகாண பொதுச் சேவையின் ஒருங்கிணைந்த சேவைகளில் உள்ள அதிகாரிகளின் வருடாந்த இடமாற்றங்கள் – 2024 – ஓட்டுநர் சேவை – மீளாய்வுக் குழு தீர்மானங்களின் அறிவிப்பு

மேல் மாகாண பொதுச் சேவையின் ஒருங்கிணைந்த சேவைகளில் உள்ள அதிகாரிகளின் வருடாந்த இடமாற்றங்கள் – 2024 – அலுவலகப் பணியாளர்கள் சேவை – மீளாய்வுக் குழு தீர்மானங்களின் அறிவிப்பு

மேல் மாகாண பொதுச் சேவையின் ஒருங்கிணைந்த சேவைகளில் உள்ள அதிகாரிகளின் வருடாந்த இடமாற்றங்கள் – 2024 – அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் – மீளாய்வுக் குழு தீர்மானங்களின் அறிவிப்பு

மேல் மாகாண பொதுச் சேவையின் ஒருங்கிணைந்த சேவைகளில் உள்ள அதிகாரிகளின் வருடாந்த இடமாற்றங்கள் – 2024 – முகாமைத்துவ சேவைகள் அதிகாரி – மீளாய்வுக் குழு தீர்மானங்களின் அறிவிப்பு

வளரும் நாடுகளுக்கான பசுமைப் பொருளாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு குறித்த கருத்தரங்கு

KOICA Master’s Fellowship Programme to Sri Lanka – நியமனக் கோரிக்கை (02வது கட்டம்)

மேல் மாகாண விவசாய திணைக்களத்தில் மேலதிக மாகாண விவசாய பணிப்பாளர் பதவிக்கான நியமனம்