மேல் மாகாண பொது சேவையில் PL-3 Pay Group பதவிகளுக்கான ஆட்சேர்ப்பு

மேல் மாகாண பொது சேவையில் PL-2 Pay Group பதவிகளுக்கான ஆட்சேர்ப்பு

முகாமைத்துவ சேவை அதிகாரி சேவையில் உயர் தர அதிகாரிகளின் இடமாற்றங்கள்