மல்டி-ஃபங்க்ஸ்னல் டெவலப்மென்ட் அசிஸ்டன்ட்களுக்கான நிரந்தர நியமனம் வழங்குவதற்கான ஆரம்பத் தகுதித் தேர்வுக்கான பொது நேர்காணலுக்கான அழைப்பின் அறிவிப்பு – இரண்டாம் நிலை

மல்டி-ஃபங்க்ஸ்னல் டெவலப்மென்ட் அசிஸ்டன்ட்களுக்கான நிரந்தர நியமனம் வழங்குவதற்கான ஆரம்பத் தகுதித் தேர்வுக்கான பொது நேர்காணலுக்கான அழைப்பின் அறிவிப்பு – கட்டம் I