மேல் மாகாண அரச சேவையின் தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழிநுட்ப சேவையின் வகுப்பு 3 தரம் III இற்கு ஆட்சேர்ப்புச் செய்வதற்கான திறந்த போட்டிப்பரீட்சை – 2018 - பரீட்சை பெறுபேறுகள்