பயிற்சி பட்டதாரிகளுக்கு மேல் மாகாண பொது சேவை அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் சேவையின் நிரந்தர நியமனக் கடிதங்களை வழங்குதல் – சமீபத்திய பட்டியல் (2022-03-22)

பயிற்சி பட்டதாரிகளுக்கு மேல் மாகாண பொது சேவை அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் சேவையின் நிரந்தர நியமனக் கடிதங்களை வழங்குதல் – சமீபத்திய பட்டியல் (2022-03-03)