மேல்மாகாண சபையின் கீழ் பட்டதாரி பயிலுனர்களுக்கான நிரந்தர நியமனக் கடிதங்கள் வழங்கும் நிகழ்வு 2022.05.31 அன்று மேல்மாகாண தலைமைச் செயலக அலுவலகம், இல. 204, டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை, பத்தரமுல்லையில் இடம்பெற்றது.

1வது பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ள பயிற்சியாளர்கள் காலை 9:00 மணிக்கும், 2வது பட்டியலில் இடம் பெற்றவர்கள் காலை 11:00 மணிக்கும் வர வேண்டும்.

உங்கள் சந்திப்புக் கடிதத்தைப் பெற, பட்டியல் எண் மற்றும் தேசிய அடையாள அட்டையுடன் நியமிக்கப்பட்ட இடத்திற்கு வரவும்.

  1. 9:00 AM பெயர் பட்டியல்
  2. 11:00 AM பெயர் பட்டியல்