අංකය හැඳින්වීම බාගත කරන්න
01 විදේශ පුහුණු චක්‍ර ලේක 01/2015 බාගත කරන්න
02 කළමනාකරණ සේවා චක්‍ර ලේඛ අංක 01/2017
රාජ්‍ය ආයතනවල කාර්යමණ්ඩල සමාලෝචනය – 2017
බාගත කරන්න
03 කළමනාකරණ සේවා චක්‍ර ලේඛ අංක 04/2017
රාජ්‍ය අංශයේ කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීම
බාගත කරන්න
04 පිරිස් හා පුහුණු චක්‍රලේඛ – 01/2022
බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන් වෙනත් නව තනතුරු සඳහා ස්ථීරව මුදා හැරීම
බාගත කරන්න

චක්‍රලේඛයන්ට අදාළ වෙනත් ලිපි

අනු අංකය ලිපි අංකය හැඳින්වීම බාගත කරන්න
01 CSWP/PTR/1/FI/60 රාජ්‍ය ආයතන තුළ කාර්යක්ෂමතාවය නංවන අයුරින් ලිපි සම්බන්ධ කටයුතු කඩිනම්ව සිදු කිරීම – පිරික්සුම් ලැයිස්තුව බාගත කරන්න