අංකය හැඳින්වීම බාගත කරන්න
01 විදේශ පුහුණු චක්‍ර ලේක 01/2015 බාගත කරන්න
02 කළමනාකරණ සේවා චක්‍ර ලේඛ අංක 01/2017
රාජ්‍ය ආයතනවල කාර්යමණ්ඩල සමාලෝචනය – 2017
බාගත කරන්න
03 කළමනාකරණ සේවා චක්‍ර ලේඛ අංක 04/2017
රාජ්‍ය අංශයේ කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීම
බාගත කරන්න