අනු අංකය ආකෘති පත්‍ර අංකය විස්තරය බාගත කරන්න
01 CSWP-PTR-FO-01 පුරප්පාඩු පිරවීමට අනුමැතිය ලබා ගැනීමේ අයදුම්පත බාගත කරන්න
02 CSWP-PTR-FO-02 Cadre Information – Western Provincial Council බාගත කරන්න
03 CSWP-PTR-FO-03 පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා සහ අනෙකුත් පාඨමාලා සඳහා ප්‍රතිපාදන ලබා දීම බාගත කරන්න
04 CSWP-PTR-FO-04 විදේශ පුහුණු පාඨමාලා වැඩමුළු ශිෂ්‍යත්ව අධ්‍යාපන චාරිකා සම්මන්ත්‍රණ සමුළු ආදිය සඳහා නාමයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමේ අයදුම් පත බාගත කරන්න
05 CSWP-PTR-FO-05 පුහුණු පාඨමාලා සඳහා අයඳුම්පත්‍රය බාගත කරන්න
06 CSWP-PTR-FO-06 බස්නාහිර පළාත් ගරු ප්‍රධාන අමාත්‍යතුමාගේ ගරු අමාත්‍යතුමන්ලාගේ පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලයට අදාළ තනතුරු සඳහා නිලධාරීන් පත් කිරීම සඳහා බාගත කරන්න
07 CSWP-PTR-FO-07 බස්නාහිර පළාත් ගරු ප්‍රධාන අමාත්‍යතුමාගේ ගරු අමාත්‍යතුමන්ලාගේ පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලයට අදාළ තනතුරු සඳහා නිලධාරීන් පත් කිරීම සඳහා බාගත කරන්න
08 CSWP-PTR-FO-08 රියදුරු සේවා ව්‍යවස්ථාවට අන්තර්ග්‍රහණ අයදුම්පත බාගත කරන්න
09 CSWP-PTR-FO-09 රියදුරු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරික්ෂණයේ අයදුම්පත බාගත කරන්න
10 CSWP-PTR-FO-10 ස්ථාන මාරු අයදුම්පත බාගත කරන්න
11B CSWP-PTR-FO-11B බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ මාණ්ඩලික නොවන (දෙපාර්තමේන්තුගත හා ආයතනගත නොවන) තනතුරුවල වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය – ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය මාරු මණ්ඩලය බාගත කරන්න