අංකය පරිපාටිය බාගත කරන්න
සභා ලේකම් කාර්යාලය (බ.ප)
01 බස්නාහිර පළාතේ පළාත් සභා ලේකම් කාර්යාලයෙහි ක්ෂේත්‍රගත/කාර්යාලගත ඛණ්ඩ 2 සේවා ගණයේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරි තනතුර සඳහා වන උසස් කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
02 බස්නාහිර පළාතේ පළාත් සභා ලේකම් කාර්යාලයෙහි ආශ්‍රිත නිලධාරි සේවා ගණයේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී තනතුර සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
03 බස්නාහිර පළාතේ පළාත් සභා ලේකම් කාර්යාලයෙහි ආශ්‍රිත නිලධාරි සේවා ගණයේ හැන්සාඩ් සංස්කාරක තනතුර සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
04 බස්නාහිර පළාතේ පළාත් සභා ලේකම් කාර්යාලයෙහි ක්ෂේත්‍රගත/කාර්යාලගත ඛණ්ඩ 2 සේවා ගණයේ හැන්සාඩ් සංස්කාරක තනතුර සඳහා වන උසස් කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
05 බස්නාහිර පළාතේ පළාත් සභා ලේකම් කාර්යාලයෙහි ආශ්‍රිත ඛණ්ඩ 2 සේවා ගණයේ ප්‍රවෘත්ති නිලධාරි තනතුර සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
06 බස්නාහිර පළාත් සභා ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රාථමික අර්ධ ශිල්පීය සේවා ගණයේ ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු තනතුරට උසස් කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
07 බස්නාහිර පළාතේ පළාත් සභා ලේකම් කාර්යාලයෙහි කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන සේවා ගණයේ හැන්සාඩ් වාර්තාකරු/ලඝු ලේඛක (සිංහල) තනතුර සඳහා වන උසස් කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
2023 සංශෝධනය
ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය
01 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ආශ්‍රිත නිලධාරී සේවා ගණයේ සංවර්ධන නිලධාරී(නීති) තනතුර සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
02 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ආශ්‍රිත නිලධාරි සේවා ගණයේ පුහුණු කිරීමේ නිලධාරි තනතුර සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
03 සංවර්ධන නිලධාරී සේවා වයවස්ථාව බාගත කරන්න
04 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය 2017 ව්‍යවස්ථාව

2020 සංශෝධනය

05 බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ භාෂා පරිවර්තක සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය බාගත කරන්න
06 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණ ඛණ්ඩ 02 සේවා ගණයේ භෛසජ්ජක තනතුර සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරිමේ පටිපාටිය බාගත කරන්න
07 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ප්‍රාථමික අර්ධ ශිල්පීය සේවා ගණයේ අරක්කැමි තනතුරට බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
08 බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය (පළාත් පාලන ආයතනගත සේවකයින් හැර) බාගත කරන්න
09 බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ මෝටර් රථ රියදුරන් සඳහා වන ඒකාබද්ධ රියදුරුසේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය බාගත කරන්න
10 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්‍ෂණ ඛණ්ඩ 3 සේවා ගණයේ තාක්ෂණ සහායක(ඉදිකිරීම් තාක්ෂණ) තනතුර සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
11 රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා ලේකම් විසින් අංක 1930/12 හා 2015.09.01 දිනැති ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවා ව්‍යවස්ථාව බස්නාහිර පළාතට අදාල කර ගැනීම සඳහා සකස් කරන ලද – බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ තාක්ෂණ සේවා ව්‍යවස්ථාව. බාගත කරන්න
12 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ විධායක සේවා ගණයේ නීති නිලධාරි තනතුරට බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
13 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් අභ්‍යන්තර විගණන ඒකකයේ ආශ්‍රිත නිලධාරි සේවා ගණයේ අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරි තනතුරට බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
14 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් අභ්‍යන්තර විගණන ඒකකයේ ක්ෂේත්‍රගත/කාර්යාලගත ඛණ්ඩ 2 සේවා ගණයේ අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරි තනතුර සඳහාවන උසස් කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
15 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ විධායක සේවා ගණයේ නීති නිලධාරි තනතුරට බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය සහ ප්‍රධාන නිති නිලධාරි තනතුරු වලට පත්කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
16 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය
සංශෝධන 01
සංශෝධන 02
සංශෝධන 03
සංශෝධන 04
පළාත් ඉංජිනේරු කාර්යාංශය (බ.ප)
01 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ඉංජිනේරු කාර්යාංශයේ ප්‍රාථමික ශ්‍රේණියේ අර්ධ ශිල්පීය තනතුරට බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව (බ.ප)
01 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණයේ සහකාර පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් (දෙපාර්තමේන්තුගත) තනතුරට බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
02 බස්නාහිර පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණ සේවා ගණයේ ජනපද නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව/ පළාත් පාලන ආයතන
01 බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණයේ පළාත් පාලන සහකාර කොමසාරිස් (දෙපාර්තමේන්තුමය ) තනතුර සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
02 බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ ආදායම් පරීක්ෂක (විශේෂ ශ්‍රේණිය) නිලධාරී තනතුර සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
03 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යේෂ්ඨ විමර්ශන නිලධාරි තනතුර සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
04 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ විමර්ශන නිලධාරි තනතුර සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
05 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යේෂ්ඨ ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරි තනතුර සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
06 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ ආශ්‍රිත නිලධාරි සේවා ගණයේ ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරි තනතුර සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
07 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්ෂේත්‍රගත/ කාර්යාලගත ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරි තනතුර සඳහා වන උසස් කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
08 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන ආයතනවල කළමනාකරණ සහකාර තාක්‍ෂණික නොවන ඛණ්ඩ 2 සේවා ගණයේ උපදේශක තනතුර සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
09 බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ කොළඹ මහා නගර සභාවේ රෝග නිවාරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණයේ ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිලධාරී (බෙහෙත් ශාලා) තනතුරට පත් කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
10 බස්නාහිර පළාතේ පළාත් පාලන ආයතනවල කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන – ඛණ්ඩ 2 සේවා ගණයේ පෙර පාසල් ගුරු තනතුර සඳහා වන බදවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
11 බස්නාහිර පළාත් සභාවේ කොළඹ මහ නගර සභාවේ සහකාර ගිනි නිවිම් නිලධාරී,නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ගිනි නිවීම් නිලධාරී හා ප්‍රධාන ගිනි නිවීම් නිලධාරී තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
12 මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක විශේෂ ශ්‍රේණියේ තනතුරු සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය
01 සංවර්ධන නිලධාරි(තොරතුරු තාක්ෂණ) තනතුරට බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
02 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර (තාක්‍ෂණික) සේවා ගණයේ තාක්ෂණ සහායක (කෘෂි ව්‍යාප්ති) බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
03 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්‍ෂණ කළමනාකරණ සහකාර (තාක්‍ෂණික) සේවා ගණයේ ගොවිපල යාන්ත්‍රික උපදේශක බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
ග්‍රාම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව (බ.ප)
01 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ දිස්ත්‍රික් ග්‍රාම සංවර්ධන නිලධාරි බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව (බ.ප)
01 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්‍ෂණික නොවන ඛණ්ඩ – 02 සේවා ගණයේ රසායනාගාර සහකාර තනතුරු සඳහාවන බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
02 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ ශිෂ්‍ය නේවාසිකාගාර පාලිකා/සහකාර ශිෂ්‍ය නේවාසිකාගාර පාලිකා තනතුරු සඳහාවන බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
03 පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ නොවිධිමත් අධ්‍යාපන නිලධාරි තනතුර සඳහාවන බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
04 බස්නාහිර පළාත් ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය බාගත කරන්න
සංස්කෘතික අංශය
01 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ආශ්‍රිත නිලධාරි සේවා ගණයේ සංස්කෘතික නිලධාරි තනතුර සඳහා වන බදවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
02 බස්නාහිර පළාත් සේවයේ ක්ෂේත්‍රගත නිලධාරි – ඛණ්ඩ 2 සේවා ගණයේ සංස්කෘතික නිලධාරි තනතුර සඳහා වන උසස් කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
ක්‍රීඩා ඒකකය
01 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්‍ෂණික නොවන ඛණ්ඩ – 02 සේවා ගණයේ රසායනාගාර සහකාර තනතුරු සඳහාවන බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව (බ.ප)
01 බස්නාහිර පළාත සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික ශිල්පීය සේවා ගණයේ තනතුරු සඳහා බදවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
02 මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක විශේෂ ශ්‍රේණියේ තනතුරු සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව (බ.ප)
01 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ විධායක සේවා ගණයේ සමූපකාර සංවර්ධන සහකාර කොමසාරිස් (දෙපාර්තමේන්තුමය) තනතුරට බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න
02 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ බස්නාහිර පළාත් සමූපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ සමූපකාර සංවර්ධන දිස්ත්‍රික් නිලධාරි තනතුර සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය බාගත කරන්න