බස්නාහිර පළාත් අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් සඳහා ස්ථිර පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීම – 2022.02.09

2022.04.01 දිනට ස්ථිර පත්වීම් ලබා දීමට නියමිත බස්නාහිර පළාත් අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන්ගේ දීමනා ගෙවීම

බස්නාහිර පළාත් සභාවේ සේවයේ නියුතු දීපව්‍යාප්ත සේවාවන්හි නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු -2022