බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු, ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු සහ තොරතුරු තාක්ෂණ පළිබඳ අමාත්‍යංශය යටතේ ඇති, දැනට පුරප්පාඩුව පවතින පහත විදුහල්පති තනතුරු සඳහා ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ සාමාන්‍ය සේවක සංඛ්‍යාවේ II/III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවීම

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන් වෙනත් තනතුරු සඳහා ස්ථීරවම මුදා හැරීම

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා සංචාරක කළමනාකරණය පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණය

ITEC ශිෂ්‍යත්ව යෝජනා ක්‍රමය 2023 යටතේ පුහුණු අවස්ථා – කෙටි කාලීන හා මාර්ගගත

බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු, ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු සහ තොරතුරු තාක්ෂණ පළිබඳ අමාත්‍යංශය යටතේ පවතින, කැළණිය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ තනතුර සඳහා ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ I ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවීම