බහුකාර්ය සංවර්ධන සහායකයින් වෙත ස්ථීර පත්වීම් ප්‍රදානයට අදාළව මූලික සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීමේ සාමාන්‍ය සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවීමේ නිවේදනය – තෙවන අදියරය

පරිසර ප්‍රතිපත්තියේ අනාගත ගෝලීය නායකයින් සඳහා වන විශාරද උපාධි වැඩසටහන (MGLEP) 2024-2025