නිලධාරී මණ්ඩලය

නම තනතුර
ඩබ්ලිව්. ටී. ඒ. මානෙල් මිය නියෝජය ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස් හා පුහුණු)
ආර්. සි. ඉන්දිකා මිය සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් (පිරිස්)
සහකාර ප්‍රධාන ලේකම් (පුහුණු)
ජේ. සි. ජයලාල් මයා පරිපාලන නිලධාරි

2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතට අදාළව නිලධාරීන්ගේ තොරතුරු

නම තනතුර දුරකථන අංකය
ඩබ්ලිව්. ටී. ඒ. මානෙල් මිය අභියාචනා නිලධාරී 011 209 2631
ආර්. සි. ඉන්දිකා මෙය තොරතුරු නිලධාරී 011 209 2634
ජේ. සි. ජයලාල් මයා සහාය නිලධාරී 011 209 2635

තොරතුරු ලබා ගැනීමට අදාල විද්‍යුත් ලිපිනය

E-mail – informationptr@gmail.com