ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ I ශ්‍රේණියේ තනතුරු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම

බ.ප.ආදායම් සේවයේ තක්සේරු නිලධාරීන්ගේ හා බදු නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2022

බ.ප.රා.සේ.මාණ්ඩලික නොවන කණිෂ්ඨ සේවකයින්ගේ ස්ථාන මාරු 2022 ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය