ඇතුළත් ග්‍රාමීය සංවර්ධනය පිළිබඳ වැඩමුළුව – 2022 ජූලි 25 සිට 27 දක්වා (මාර්ගගත පාඨමාලාව)

බස්නාහිර පළාත් අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් සඳහා ස්ථිර පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීම – 2022.06.27

SCP: නාගරීකරණ පීඩනය යටතේ වෙරළබඩ ජෛව විවිධත්වය කළමනාකරණය කිරීම – 2022 ජූලි 18 සිට 22 දක්වා (මාර්ගගත පාඨමාලාව)

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී ස්ථීර පත්වීම් ලිපි ලබා දීම සඳහා ලිපිගොනු භාර ගැනීම – 2022.06.09

බස්නාහිර පළාත් අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් සඳහා ස්ථිර පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීම – 2022.06.06