රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරින් අසාධු ලේඛනගත කිරීම් විස්තර

ඉන්දියානු තාක්ෂණික සහ ආර්ථික සහයෝගීතාව (ITEC) ශිෂ්‍යත්ව යෝජනා ක්‍රමය 2023 යටතේ පුහුණු ස්ථාන – ඉන්දියාවේදී

ඉන්දියානු තාක්ෂණික සහ ආර්ථික සහයෝගීතාව (ITEC) ශිෂ්‍යත්ව යෝජනා ක්‍රමය 2023 යටතේ පුහුණු ස්ථාන – මාර්ගගතව

ආචාර්ය ලී ජොන්ග්-වුක් සාමාජිකත්ව වැඩසටහන – 2024