බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර තනතුරු පුරප්පාඩු වාර්තා ලබා ගැනීම - 2018