බස්නාහිර පළාත් අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් සඳහා ස්ථිර පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීම – 2022.05.31

කොළඹ මහා නගර සභාවේ ස්වදේශීය වෛද්‍ය දෙප‍ාර්තමේන්තුවේ හා ඖෂධ නිෂ්පාදනාගාරයේ පුරප්පාඩුව පවතින ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද වෛද්‍ය සේවයේ තනතුරු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම

මාර්ග නඩත්තුව – 2022 සැප්තැම්බර් 06 සිට නොවැම්බර් 04 දක්වා මාර්ගගත සැසිය

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී ස්ථීර පත්වීම් ලිපි ලබා දීම සඳහා ලිපිගොනු භාර ගැනීම – විශේෂ නිවේදනය

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී ස්ථීර පත්වීම් ලිපි ලබා දීම සඳහා ලිපිගොනු භාර ගැනීම – 2022.05.26

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී ස්ථීර පත්වීම් ලිපි ලබා දීම සඳහා ලිපිගොනු භාර ගැනීම – 2022.05.23

බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ පුරප්පාඩුව පවතින අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (අධ්‍යාපන පරිපාලන) තනතුර සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම

අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් සදහා බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී සේවයේ ස්ථිර පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය – පස්වන ලේඛණය (2022-05-09)

බස්නාහිර පළාත් අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් සඳහා ස්ථිර පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීම – 2022.05.05