ඉදිරියට පත්වීම් ලබා දීමට නියමිත අප්‍රේල් 01 වන දිනට ස්ථීර වන සංවර්ධන නිලධාරීන්

අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් සදහා බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී සේවයේ ස්ථිර පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය – සිව්වන ලේඛණය (2022-04-27)

සංවර්ධන නිලධාරි ස්ථිර පත්වීම් පිළිබද ගැටළු – 2022.05.04

බස්නාහිර පළාත් අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් සඳහා ස්ථිර පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීම – 2022.04.21

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී ස්ථීර පත්වීම් ලිපි ලබා දීම සඳහා ලිපිගොනු භාර ගැනීම – 2022.04.07