2020.11.18 දිනැතිව ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් අනුමත කරන ලද 2009.07.01 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවයේ සේවා ව්‍යාවස්ථාවට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම

JICA දැනුම සම-නිර්මාණය කිරීමේ වැඩසටහන: සෞඛ්‍ය පද්ධති කළමනාකරණය – නායකත්වය සහ පාලනය

බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු, ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු සහ තොරතුරු තාක්ෂණ පළිබඳ අමාත්‍යංශය යටතේ, බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ පුරප්පාඩුව පවතින අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (අධ්‍යාපන පරිපාලන) තනතුර සඳහා ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ I ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවීම

සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් සඳහා මාතෘ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ තාක්ෂණය පිළිබඳ පුහුණු පාඨමාලාව