කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටු තීරණ – 2023

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ මාණ්ඩලික නොවන (දෙපාර්තමේන්තුගත හා ආයතනගත නොවන) කණිෂ්ඨ සේවකයින්ගේ ස්ථාන මාරු – 2023 ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ඒකබද්ධ සේවාවන්හි නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2023, ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලීය සංවර්ධන නිලධාරි ස්ථාන මාරු කමිටු තීරණ

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ මාණ්ඩලික නොවන (දෙපාර්තමේන්තුගත හා ආයතනගත නොවන) තනතුරුවල ස්ථාන මාරුවීම් සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය

බස්නාහිර පළාත් ආදායම් සේවයේ නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්, තක්සේරු නිලධාරී සහ බදු නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2023

බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිවල සඳහන් අධ්‍යාපන සුදුසුකම්වලට වඩා අඩු සුදුසුකම් සහිතව බඳවාගෙන ඇති සේවකයින් පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම

බස්නාහිර පළාත් අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් සඳහා ස්ථිර පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීම – 2022.10.05

බස්නාහිර පළාත් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවයේ 3 වන පන්තියේ නිලධාරීන් සඳහා පවත්වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය පිළිබඳ නිවේදනය

චීන බහුපාර්ශ්වික වැඩසටහන් (මාර්ගගත පාඨමාලා)

අපද්‍රව්‍ය බලශක්තිය හඳුන්වාදීම සඳහා ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම (මාර්ගගත ක්‍රමයට සහ ජපානයේ)