බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ PL-3 වැටුප් කාණ්ඩයේ තනතුරු සඳහා බඳවාගැනීම

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ PL-2 වැටුප් කාණ්ඩයේ තනතුරු සඳහා බඳවාගැනීම

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි සේවයේ අධි ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ගේ ස්ථාන මාරු