බහුකාර්ය සංවර්ධන සහායකයින් වෙත ස්ථීර පත්වීම් ප්‍රදානයට අදාළව මූලික සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීමේ සාමාන්‍ය සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවීමේ නිවේදනය – දෙවන අදියරය (නවතම – 2023.03.31)

බහුකාර්ය සංවර්ධන සහායකයින් වෙත ස්ථීර පත්වීම් ප්‍රදානයට අදාළව මූලික සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීමේ සාමාන්‍ය සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවීමේ නිවේදනය – පළමු අදියරය

තිරසාර දේශීය කර්මාන්ත සංවර්ධනය සඳහා උපායමාර්ගික කළමනාකරණය සහ අලෙවිකරණය

JICA දැනුම සම-නිර්මාණ වැඩසටහන (දිගු කාලීන පුහුණුව)

ඕස්ට්‍රේලියානු සම්මාන ශිෂ්‍යත්ව (AAS) – 2024 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා බඳවා ගැනීම