බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ඒකාබද්ධ සේවාවන්හි නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2024

දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන්වල මාණ්ඩලික නිලධාරින්ගේ තොරතුරු රැස්කිරීම

බස්නාහිර පළාත් සභාවේ සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ පුරප්පාඩු පවතින අතිරේක පළාත් අධ්‍යක්ෂ තනතුර හා විෂයානුබද්ධ විශේෂඥ තනතුර සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම