කොළඹ මහ නගර සභාවේ ස්වදේශිය වෛද්‍ය දෙපාර්ත්තමේන්තුවේ හා ඖෂධ නිෂ්පාදනාගාරයේ පුරප්පාඩුව පවතින ශී ලංකා ආයුර්වේද වෛද්‍ය සේවයේ තනතුරු සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම දීර්ග කිරීම.