බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ඒ්කාබද්ධ සේවාවන්හි නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2024 – සමාලෝචන කමිටු තීරණ සඳහා අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීම

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ඒකාබද්ධ සේවාවන්හි නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2024 – තාවකාලිකව අත්හිටුවීම

නාගරික පරිපාලනය සහ සැලසුම් පිළිබඳ විශාරද උපාධිය – සෝල් විශ්ව විද්‍යාලය, කොරියාව

බස්නාහිර පළාත් රියදුරු සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2024 – සමාලෝචන කමිටු තීරණ දැනුම් දීම

බස්නාහිර පළාත් කාර්යාල සේවක සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2024 – සමාලෝචන කමිටු තීරණ දැනුම් දීම

බස්නාහිර පළාත් සංවර්ධන නිලධාරි වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2024 – සමාලෝචන කමිටු තීරණ දැනුම් දීම

බස්නාහිර පළාත් කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2024 – සමාලෝචන කමිටු තීරණ දැනුම් දීම

බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු, ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු සහ තොරතුරු තාක්ෂණ පළිබඳ අමාත්‍යංශය යටතේ ඇති, බප/ජය/නාවල ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලයේ පුරප්පාඩුව පවතින විදුහල්පති තනතුර සඳහා ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ සාමාන්‍ය සේවක සංඛ්‍යාවේ III/II ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවීම

බස්නාහිර පළාත් ආදායම් සේවයේ තක්සේරු නිලධාරින්ගේ සහ බදු නිලධාරින්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2024 සමාලෝචන කමිටු තීරණ දැනුම් දීම