බහුකාර්ය සංවර්ධන සහයකයින් සඳහා ප්‍රාථමික ශ්‍රේණියේ ස්ථිර පත්වීම් ප්‍රදානය කිරීමේ සයවන අදියරය

බහුකාර්ය සංවර්ධන සහයකයින් සඳහා ප්‍රාථමික ශ්‍රේණියේ ස්ථිර පත්වීම් ප්‍රදානය කිරීමේ පස්වන අදියරය

බහුකාර්ය සංවර්ධන සහයකයින් සඳහා ප්‍රාථමික ශ්‍රේණියේ ස්ථිර පත්වීම් ප්‍රදානය කිරීමේ සිව්වන අදියරය

බහුකාර්ය සංවර්ධන සහායකයින් සඳහා දැනුවත් කිරීම

බහුකාර්ය සංවර්ධන සහයකයින් සඳහා ප්‍රාථමික ශ්‍රේණියේ ස්ථිර පත්වීම් ප්‍රදානය කිරීමේ තෙවන අදියරය

බහුකාර්ය සංවර්ධන සහයකයින් සඳහා ප්‍රාථමික ශ්‍රේණියේ ස්ථිර පත්වීම් ප්‍රදානය කිරීමේ දෙවන අදියරය

බහුකාර්ය සංවර්ධන සහයකයින් සඳහා ප්‍රාථමික ශ්‍රේණියේ ස්ථිර පත්වීම් ප්‍රදානය කිරීමේ පළමු අදියරය

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක හා පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2024