අන්තර් පළාත් ස්ථාන මාරුවීම් යාන්ත්‍රණයක් සකස් කිරීම

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ දරන ලද තනතුරින් වෙනත් නව තනතුරක් සඳහා ස්ථිරව මුදාහැරීම

ආර්ථික සහ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ වැඩසටහන (PEPP) – (2023 – 2025) – සුකුබා විශ්වවිද්‍යාලය – ජපානය

බස්නාහිර පළාත් සභා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවයේ 3 වන පන්තියේ III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2022

බස්නාහිර පළාත් සභාව යටතේ සේවයේ නියුතු ශ්‍රී ලංකා සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය සේවයේ පශු වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පරිපාටිය – 2023 – සමාලෝචන කමිටු තීරණ දැනුම් දීම

බස්නාහිර පළාත් සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ කාර්ය මණ්ඩලය අනුමත කිරීම

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි සේවයේ අධි ශ්‍රේණියේ තනතුරකට පත් කිරීම

බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය තොරතුරු හා තාක්ෂණ සහකාර සේවයේ 3 පන්තියේ 1 ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා අදාළ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය පැවැත්වීම

මහජන සෞඛ්‍ය යටිතල පහසුකම් සහ පද්ධති ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම (මාර්ගගත පාඨමාලාව)