​බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක හා පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 2020