අන්තර් පළාත් ස්ථාන මාරු යටතේ බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයට සංවර්_ධන නිලධාරීන් බඳවා ගැනීම පිළිබඳ නිවේදනය

මානව සම්පත් සංවර්ධන ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන සඳහා ජපන් ප්‍රධාන ආධාර

2023 සඳහා ජපන් රජයේ MEXT ශිෂ්‍යත්වය යටතේ තරුණ නායකයින්ගේ වැඩසටහන

2022-2023 වසර සඳහා ඉන්දියානු රජයේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ITEC ශිෂ්‍යත්ව යෝජනා ක්‍රමය

බස්නාහිර පළාත් සභා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවයේ 3 වන පන්තියේ III/II/I ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය – 2022

JICA දැනුම සම-නිර්මාණ වැඩසටහන (දිගු කාලීන පුහුණුව)

කොරියානු ජනරජයේ KDI රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සහ කළමනාකරණ පාසලේ එක් අවුරුදු මාස්ටර් ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන – 2023 වසන්තය