අංකය හැඳින්වීම බාගත කරන්න
28 බස්නාහිර පළාත් සභාවේ සේවයේ නියුතු දීපව්‍යාප්ත සේවාවන්හි නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු-2022 බාගත කරන්න
27 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ එකාබද්ධ සේවාවන්හි නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථානමාරු -2022 බාගත කරන්න
26 වාර්ෂික ස්ථාන ස්ථාන මාරු – 2022 බාගත කරන්න
25 වාර්ෂික ස්ථාන ස්ථාන මාරු 2022 – Formats Format 14 Format 13 Format 12B Format 12A Format 11B Format 11A
24 සමාලෝචන කමිටු තීරණ – බස්නාහිර පළාත් ආදායම් සේවයේ තක්සේරු නිලධාරීන්ගේ හා බදු නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2021 බාගත කරන්න
23 බස්නාහිර පළාත් ආදායම් සේවයේ තක්සේරු නිලධාරීන්ගේ හා බදු නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2021 බාගත කරන්න
22 සංවර්ධන නිලධාරි වාර්ෂික ස්ථාන ස්ථාන මාරු – 2021 බාගත කරන්න
21 රියදුරු සේවය හා කාර්යාල සේවක සේවය වාර්ෂික ස්ථාන ස්ථාන මාරු – 2021 බාගත කරන්න
20 කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී වාර්ෂික ස්ථාන ස්ථාන මාරු – 2021 බාගත කරන්න
19 කළමනාකරණ සහකාර ස්ථානමාරු 2020 – අභියාචනා තීරණ දැනුම්දීම 3 – බාගත කරන්න
18 වාර්ෂීක ස්ථාන මාරු නියෝග ක්‍රියාත්මක නොකිරීම සම්බන්ධ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම – බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ඒකාබද්ධ සේවාවන්හි නිලධරයන්ගේ වාර්ෂීක ස්ථාන මාරු 2020 බාගත කරන්න
17 වාර්ෂීක ස්ථාන මාරු නියෝග ප්‍රගතිය ලබා ගැනීම – බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ඒකාබද්ධ සේවාවන්හි නිලධරයන්ගේ වාර්ෂීක ස්ථාන මාරු 2020 බාගත කරන්න
16 සංවර්ධන නිලධාරි වාර්ෂික ස්ථාන ස්ථාන මාරු – අභියාචනා තීරණ දැනුම්දීම 2 – බාගත කරන්න
15 සංවර්ධන නිලධාරි වාර්ෂික ස්ථාන ස්ථාන මාරු – අභියාචනා තීරණ දැනුම්දීම 1 – බාගත කරන්න
14 කළමනාකරණ සහකාර ස්ථානමාරු 2020 – අභියාචනා තීරණ දැනුම්දීම 2 – බාගත කරන්න
13 කළමනාකරණ සහකාර ස්ථානමාරු 2020 – අභියාචනා තීරණ දැනුම්දීම 1 – බාගත කරන්න
12 කමිටු තීරණ – සංවර්ධන නිලධාරි වාර්ෂික ස්ථාන ස්ථාන මාරු – 2020 බාගත කරන්න
11 කමිටු තීරණ – රියදුරු සේවය හා කාර්යාල සේවක සේවය වාර්ෂිත ස්ථාන මාරු – 2020 බාගත කරන්න
10 කමිටු තීරණ – කළමනාකරණ සහකාර වාර්ෂික ස්ථාන ස්ථාන මාරු – 2020 බාගත කරන්න
09 සංවර්ධන නිලධාරි වාර්ෂික ස්ථාන ස්ථාන මාරු – 2020 බාගත කරන්න
08 රියදුරු සේවය හා කාර්යාල සේවක සේවය වාර්ෂික ස්ථාන ස්ථාන මාරු – 2020 බාගත කරන්න
07 කළමනාකරණ සහකාර වාර්ෂික ස්ථාන ස්ථාන මාරු – 2020 බාගත කරන්න
06 කමිටු තීරණ – කළමනාකරණ සහකාර වාර්ෂික ස්ථාන ස්ථාන මාරු – 2019 බාගත කරන්න
05 කණිෂ්ඨ සේවක ස්ථාන මාරු – 2019 බාගත කරන්න
04 කළමනාකරණ සහකාර වාර්ෂික ස්ථාන ස්ථාන මාරු – 2019 බාගත කරන්න
03 සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2019 බාගත කරන්න
02 කළමනාකරණ සහකාර ස්ථාන මාරු – 2018 (නව පත්වීම් සමඟ ගැලපීම්) – 2017.12.28 බාගත කරන්න
01 කළමනාකරණ සහකාර ස්ථාන මාරු – 2018 බාගත කරන්න