අංකය හැඳින්වීම බාගත කරන්න
47 කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි සේවයේ අධි ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ගේ ස්ථාන මාරු බාගත කරන්න
46 බස්නාහිර පළාත් තක්සේරු නිලධාරීන්ගේ හා බදු නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටු තීරණ – 2024 බාගත කරන්න
සමාලෝචන කමිටු තීරණ
45 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරි වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටු තීරණ – 2024 බාගත කරන්න
සමාලෝචන කමිටු තීරණ
2024-03-25 – සමාලෝචන කමිටු තීරණ
44 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ රියදුරු සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටු තීරණ – 2024 බාගත කරන්න
විශේෂ නිවේදනය
සමාලෝචන කමිටු තීරණ
2024-03-25 – සමාලෝචන කමිටු තීරණ
43 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටු තීරණ – 2024 බාගත කරන්න
විශේෂ නිවේදනය
සමාලෝචන කමිටු තීරණ
2024-03-25 – සමාලෝචන කමිටු තීරණ
42 බස්නාහිර පළාත් කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටු තීරණ – 2024 බාගත කරන්න
2023-11-27 විිශේෂ නිවේදනය
සමාලෝචන කමිටු තීරණ
2024-03-22 – සමාලෝචන කමිටු තීරණ
41 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ඒකාබද්ධ සේවාවන්හි නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2024 බාගත කරන්න
විශේෂ නිවේදනය – 2024.01.22
විශේෂ නිවේදනය – 2024.01.26
40 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක හා පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2024 බාගත කරන්න
39 බස්නාහිර පළාත් සභාව යටතේ සේවයේ නියුතු ශ්‍රී ලංකා සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය සේවයේ පශු වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පරිපාටිය – 2023 – සමාලෝචන කමිටු තීරණ දැනුම් දීම බාගත කරන්න
දින දීර්ඝ කිරීම
38 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ඒකාබද්ධ සේවාවන්හි නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2023, කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි – සමාලෝචන කමිටු තීරණ දැනුම් දීම. බාගත කරන්න
2022.12.28 දිනැති ලිපිය
37 බස්නාහිර පළාත් ආදායම් සේවයේ තක්සේරු නිලධාරීන්ගේ හා බදු නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2023 සමාලෝචන කමිටු තීරණ දැනුම් දීම බාගත කරන්න
36 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යාල සේවක සේවය වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2023 – අභියාචනා කැඳවීම බාගත කරන්න
35 බස්නාහිර පළාත් සභාව යටතේ සේවයේ නියුතු ශ්‍රී ලංකා සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය සේවයේ පශු වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2023 ලිපිය
නාම ලේඛනය
34 කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි වාර්ෂික ස්ථාන මාරු කමිටු තීරණ – 2023 බාගත කරන්න
33 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ මාණ්ඩලික නොවන (දෙපාර්තමේන්තුගත හා ආයතනගත නොවන) කණිෂ්ඨ සේවකයින්ගේ ස්ථාන මාරු – 2023 ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය බාගත කරන්න
අභියාචනා කැඳවීම
32 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ඒකබද්ධ සේවාවන්හි නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2023, ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලීය සංවර්ධන නිලධාරි ස්ථාන මාරු කමිටු තීරණ බාගත කරන්න
31 බස්නාහිර පළාත් ආදායම් සේවයේ නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්, තක්සේරු නිලධාරී සහ බදු නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2023 බාගත කරන්න
30 බස්නාහිර පළාත් සභාව යටතේ සේවයේ නියුතු ශ්‍රී ලංකා සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය සේවයේ පශු වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පරිපාටිය – 2023 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ආවරණ ලිපිය
වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පරිපාටිය – 2023
29 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ඒකාබද්ධ සේවාවන්හි නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2023 බාගත කරන්න
28 බස්නාහිර පළාත් සභාවේ සේවයේ නියුතු දීපව්‍යාප්ත සේවාවන්හි නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු-2022 බාගත කරන්න
27 බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ එකාබද්ධ සේවාවන්හි නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථානමාරු -2022 බාගත කරන්න
26 වාර්ෂික ස්ථාන ස්ථාන මාරු – 2022 බාගත කරන්න
25 වාර්ෂික ස්ථාන ස්ථාන මාරු 2022 – Formats Format 14 Format 13 Format 12B Format 12A Format 11B Format 11A
24 සමාලෝචන කමිටු තීරණ – බස්නාහිර පළාත් ආදායම් සේවයේ තක්සේරු නිලධාරීන්ගේ හා බදු නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2021 බාගත කරන්න
23 බස්නාහිර පළාත් ආදායම් සේවයේ තක්සේරු නිලධාරීන්ගේ හා බදු නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2021 බාගත කරන්න
22 සංවර්ධන නිලධාරි වාර්ෂික ස්ථාන ස්ථාන මාරු – 2021 බාගත කරන්න
21 රියදුරු සේවය හා කාර්යාල සේවක සේවය වාර්ෂික ස්ථාන ස්ථාන මාරු – 2021 බාගත කරන්න
20 කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී වාර්ෂික ස්ථාන ස්ථාන මාරු – 2021 බාගත කරන්න
19 කළමනාකරණ සහකාර ස්ථානමාරු 2020 – අභියාචනා තීරණ දැනුම්දීම 3 – බාගත කරන්න
18 වාර්ෂීක ස්ථාන මාරු නියෝග ක්‍රියාත්මක නොකිරීම සම්බන්ධ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම – බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ඒකාබද්ධ සේවාවන්හි නිලධරයන්ගේ වාර්ෂීක ස්ථාන මාරු 2020 බාගත කරන්න
17 වාර්ෂීක ස්ථාන මාරු නියෝග ප්‍රගතිය ලබා ගැනීම – බස්නාහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ඒකාබද්ධ සේවාවන්හි නිලධරයන්ගේ වාර්ෂීක ස්ථාන මාරු 2020 බාගත කරන්න
16 සංවර්ධන නිලධාරි වාර්ෂික ස්ථාන ස්ථාන මාරු – අභියාචනා තීරණ දැනුම්දීම 2 – බාගත කරන්න
15 සංවර්ධන නිලධාරි වාර්ෂික ස්ථාන ස්ථාන මාරු – අභියාචනා තීරණ දැනුම්දීම 1 – බාගත කරන්න
14 කළමනාකරණ සහකාර ස්ථානමාරු 2020 – අභියාචනා තීරණ දැනුම්දීම 2 – බාගත කරන්න
13 කළමනාකරණ සහකාර ස්ථානමාරු 2020 – අභියාචනා තීරණ දැනුම්දීම 1 – බාගත කරන්න
12 කමිටු තීරණ – සංවර්ධන නිලධාරි වාර්ෂික ස්ථාන ස්ථාන මාරු – 2020 බාගත කරන්න
11 කමිටු තීරණ – රියදුරු සේවය හා කාර්යාල සේවක සේවය වාර්ෂිත ස්ථාන මාරු – 2020 බාගත කරන්න
10 කමිටු තීරණ – කළමනාකරණ සහකාර වාර්ෂික ස්ථාන ස්ථාන මාරු – 2020 බාගත කරන්න
09 සංවර්ධන නිලධාරි වාර්ෂික ස්ථාන ස්ථාන මාරු – 2020 බාගත කරන්න
08 රියදුරු සේවය හා කාර්යාල සේවක සේවය වාර්ෂික ස්ථාන ස්ථාන මාරු – 2020 බාගත කරන්න
07 කළමනාකරණ සහකාර වාර්ෂික ස්ථාන ස්ථාන මාරු – 2020 බාගත කරන්න
06 කමිටු තීරණ – කළමනාකරණ සහකාර වාර්ෂික ස්ථාන ස්ථාන මාරු – 2019 බාගත කරන්න
05 කණිෂ්ඨ සේවක ස්ථාන මාරු – 2019 බාගත කරන්න
04 කළමනාකරණ සහකාර වාර්ෂික ස්ථාන ස්ථාන මාරු – 2019 බාගත කරන්න
03 සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2019 බාගත කරන්න
02 කළමනාකරණ සහකාර ස්ථාන මාරු – 2018 (නව පත්වීම් සමඟ ගැලපීම්) – 2017.12.28 බාගත කරන්න
01 කළමනාකරණ සහකාර ස්ථාන මාරු – 2018 බාගත කරන්න