බස්නාහිර පළාත් ආදායම් සේවයේ නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2022 සමාලෝචන කමිටු තීරණ දැනුම් දීම

බස්නාහිර පළාත් අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් සඳහා ස්ථිර පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීම – මීලඟ පියවර

2022.04.01 දිනට ස්ථිර පත්වීම් ලබා දීමට නියමිත බස්නාහිර පළාත් අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන්ගේ නාම ලේඛණය

බස්නාහිර පළාත් සභාවේ උපාධිධාරි අභ්‍යාසලාභී ස්ථීර පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය – 2022.01.20

බ.ප.රා.සේ.සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2022 සමාලෝචන කමිටු තීරණ දැනුම් දීම

බ.ප.රා.සේ.ඒකාබද්ධ සේවාවන්හි නිලධරයන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු – 2022 කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී – සමාලෝචන කමිටු තීරණ දැනුම් දීම