කාරය මණ්ඩල කාරතු වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ආකෘති පත්‍රය හා උපදෙස්