පිලිගැනීම හා අප ගැන විස්තරය

බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයීය පිරිස් හා පුහුණු අංශයට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
බස්නාහිර පළාත් සභාව විසින් ප්‍රකාශිත දැක්ම හා මෙහෙවරෙහි සඳහන් අරමුණු වලට අනුව පළාතේ ආර්ථික සංවර්ධනය, ජනතාවගේ සුභසාධනය හා ජීවන තත්ත්වය නඟාලීම උදෙසා ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන් වල ඉහලම ඵලදායීත්වයක් ලැබෙන පරිදි පළාත් සභාව තුළ මානව සම්පත් ක්‍රමානුකූලව හැසිරවීම හා පළාත් රාජ්‍ය සේවාව තුළ ක්‍රමවත් පුහුණු වැඩසටහන් සම්පාදනය කර ක්‍රියාත්මක කිරීම පිරිස් හා පුහුණු අංශයේ කාර්යභාරයයි.

විදේශ ශිෂ්‍යත්ව

නවතම ප්‍රවෘත්ති

විදේශ පාඨමාලා

දැක්ම

සහජීවනය සහ තිරසාර සංවර්ධනය තුළින් බස්නාහිර පෙරට

මෙහෙවර

බස්නාහිර පළාතේ ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය නඟාලීම සඳහාත්, පළාත් ආර්ථික සංවර්ධනය ඇති කිරීම සඳහාත් මෙම පළාත් සභාව වෙත පැවරී ඇති කාර්යභාරය කාර්යක්ෂමව හා ඉහළම ඵලදායකත්වයක් ලැබෙන පරිදි ඉටු කිරීමට සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කර ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ මානව සම්පත් සංවර්ධන හා මූල්‍ය සම්පත් හැසිරවීම.

දේශීය හා විදේශීය පුහුණු තොරතුරු